Villkor – Nutriop Longevity
Cart
Checkout Secure

Coupon Code: FT68LD435 Copy Code

Villkor

REGLER OCH VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

 

SV: De nuvarande allmänna affärs- och leveransvillkoren är grunden för en beställning från Nutriop Longevity GmbH. De gällande allmänna affärs- och leveransvillkoren gäller för varje beställning. Dessa kan när som helst justeras av Nutriop Longevity GmbH. Nutriop Longevity GmbH är ett schweiziskt företag baserat i Basel. Jurisdiktionsort är Zug, Schweiz. Alla beställningar från Nutriop Longevity GmbH omfattas av schweizisk lag.

 

SV: Dessa allmänna affärs- och leveransvillkor är grunden för en beställning från Nutriop Longevity GmbH. De gällande allmänna affärs- och leveransvillkoren gäller för varje beställning. Dessa kan när som helst justeras av Nutriop Longevity GmbH. Nutriop Longevity GmbH är ett schweiziskt företag baserat i Basel. Jurisdiktionsorten är Zug, Schweiz. Alla beställningar från Nutriop Longevity GmbH omfattas av schweizisk lag.

 

I:

Sekretess
-
Nutriop Longevity GmbH använder de uppgifter som anförtrotts den med respekt för kunden (nedan kallad kund). Kunddata kommer inte att säljas, hyras, lånas ut eller vidarebefordras till utomstående.

 

AV:

Dataskydd
-
Nutriop Longevity GmbH använder de uppgifter som den anförtrotts med avseende på kunden (nedan kallad kunden). Kunddata säljs, hyrs, lånas eller delas inte med externa parter.

 

I:

Guiding Principles
- Nutriop Longevity GmbH gör allt de kan för att förse sina kunder med endast produkter av högsta kvalitet från välkända tillverkare. Vår prioritet är att våra kunder är nöjda och vårt mål är att ge våra kunder utmärkt service till ett utmärkt pris.

 

AV:

Riktlinjer
- Nutriop Longevity GmbH gör allt de kan för att förse sina kunder med endast produkter av högsta kvalitet från välkända tillverkare. Vår prioritet är kundnöjdhet och vårt mål är att ge våra kunder utmärkt service till ett utmärkt pris.

 

I:

Betalningsvillkor
- Betalning görs med faktura, kreditkort, TWINT och Paypal.
- Vid betalning med kreditkort debiteras kundens konto när beställningen görs, om inte annat avtalats. 
- Kvittning mot motkrav från kunden som inte är erkända eller inte har fastställts är utesluten.
– Kunden kan endast utöva retentionsrätt om anspråken grundar sig på samma avtalsförhållande.

 

AV:

Betalningsvillkor

- Betalning görs med faktura, kreditkort, TWINT och Paypal.
- Vid betalning med kreditkort kommer kundens konto att debiteras när beställningen görs om inte annat avtalats. 
- Kvittning mot ej erkända eller ej lagligen fastställda motkrav från kunden är utesluten.
– Kunden kan endast utöva retentionsrätt om anspråken grundar sig på samma avtalsförhållande.

 

I:

Garanti och garanti
- Nutriop Longevity GmbH ger ingen garanti på sina produkter som går utöver garantin.

 

AV:

- Garanti och garanti
Nutriop Longevity GmbH ger ingen garanti på sina produkter som går utöver garantin.

 

I:

Beställningar
-
För att garantera dataskydd accepterar Nutriop Longevity GmbH inga kreditkortsbetalningar via telefon, e-post eller fax.

- Nutriop Longevity GmbH förbehåller sig rätten att begränsa kvantiteter för stora beställningar.

- Vid en gästbeställning kan kunden köpa varor som gäst, varvid kunduppgifterna måste anges igen för en senare beställning. Dessutom kan gästkunder endast beställa mot förskottsbetalning, kreditkort eller PayPal.

 

AV:

Beställa
- För att säkerställa dataskydd accepterar inte Nutriop Longevity GmbH kreditkortsbetalningar via telefon, e-post och fax.

- Nutriop Longevity GmbH förbehåller sig rätten att begränsa kvantiteter för stora beställningar.

- Med en gästbeställning får kunden köpa varor som gäst, även om kunduppgifterna måste anges igen för en efterföljande beställning. Gästkunder får dessutom endast beställa mot förskottsbetalning, kreditkort eller Paypal.

 

SV:
Erbjudande och ingående av avtal
- Presentationen av produkterna [in the online shop] utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en uppmaning till kunden att lägga en bindande beställning (erbjudande att avsluta ett kontrakt).
- Genom att klicka på beställningsknappen lägger kunden en bindande beställning för de produkter som anges på beställningssidan.
- Omedelbart efter mottagandet av beställningen bekräftar Nutriop Longevity GmbH mottagandet av beställningen via e-post. Köpeavtalet ingås först när Nutriop Longevity GmbH bekräftar leveransen av varorna via e-post (order- eller leveransbekräftelse) eller senast när varorna levereras.

- Produktbilder kan variera. Särskilt din egen ögonfärg måste alltid beaktas vid avbildning av färgade linser.

 

AV:

Erbjudande och ingående av avtal
- Presentationen av produkterna [im Online-Shop] representerar inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan snarare en inbjudan till kunden att lägga en bindande beställning (erbjudande att ingå ett avtal).
- Genom att klicka på beställningsknappen lägger kunden en bindande beställning för de produkter som anges på beställningssidan.
- Omedelbart efter mottagandet av beställningen bekräftar Nutriop Longevity GmbH mottagandet av beställningen via e-post. Köpeavtalet ingås först när Nutriop Longevity GmbH bekräftar leveransen av varorna via e-post (order- eller fraktbekräftelse) eller senast när varorna levereras.

- Bilder på produkter kan variera. Särskilt din egen ögonfärg måste alltid beaktas vid avbildning av färgade linser.

 

I:

Ändringar / Tillgänglighet
- Prisändringar och ändringar av beställnings- och leveransvillkor förblir reserverade. Nutriop Longevity GmbH strävar efter att hålla det tillhandahållna bildmaterialet och den detaljerade informationen så uppdaterad som möjligt, men ändringar kan ske utan föregående meddelande.
- Sortimentsändringar kan göras när som helst. Nutriop Longevity GmbH strävar efter att leverera produkterna till kunden inom den angivna leveranstiden. Om leveranstiden överskrids eller produkten inte längre finns tillgänglig i detta formulär kommer kunden att informeras. I sådana fall förbehåller sig Nutriop Longevity GmbH rätten att annullera en beställning. Kunden har inte rätt till ersättning om en erbjuden eller beställd produkt inte kan levereras.
– Om en kund beställer flera produkter, men en av dem inte längre är tillgänglig, anses inte hela beställningen vara annullerad.

 

AV:

Ändringar/Tillgänglighet

- Prisändringar och ändringar av beställnings- och leveransvillkoren förblir reserverade. Nutriop Longevity GmbH strävar efter att hålla bilderna och detaljerad information som tillhandahålls så uppdaterad som möjligt, men ändringar kan ske utan föregående meddelande.

- Räckviddsändringar kan inträffa när som helst. Nutriop Longevity GmbH strävar efter att leverera produkterna till kunden inom den angivna leveranstiden. Om leveranstiden överskrids eller produkten inte längre finns tillgänglig i detta formulär kommer kunden att informeras. Nutriop Longevity GmbH förbehåller sig rätten att annullera en beställning i ett sådant fall. Kunden har inte rätt till ersättning om en erbjuden eller beställd produkt inte finns tillgänglig.
- Om en kund beställer flera produkter men en av dem inte längre är tillgänglig anses inte hela beställningen vara annullerad.

 

I:

Bekräftelse
Genom att lägga en beställning bekräftar kunden att:

- Om det skulle uppstå klagomål från användningen av en produkt ska han eller hon omedelbart sluta använda produkten och omedelbart låta undersöka den av en specialist (läkare, farmaceut etc.).
- Innan han/hon använder produkten kommer han/hon noggrant att studera bipacksedeln (finns även online) och kontakta en specialist som en läkare eller apotekspersonal om något är oklart eller om det finns några frågor.
- Nutriop Longevity GmbH kommer inte att åtalas för några komplikationer, klagomål, andra problem som har uppstått, produktansvarsanspråk och han kommer att kontakta produkttillverkaren direkt och exklusivt.  
– Han har gett all information sanningsenligt.


AV:

Bekräftelse
Genom att lägga beställningen bekräftar kunden att:

 

- Om något obehag uppstår vid användning av en produkt, ska han omedelbart sluta applicera eller använda produkten och omedelbart undersökas av en specialist (läkare, apotekare, etc.).

- Innan han använder produkten kommer han noggrant att studera bipacksedeln (finns även online) och om något är oklart eller har några frågor kommer han att kontakta en specialist som läkare, farmaceut etc.

- Nutriop Longevity GmbH hålls inte ansvarigt för några komplikationer, klagomål, andra problem som uppstår eller produktansvarskrav och kommer att kontakta produkttillverkaren direkt och exklusivt.  

– Han har lämnat all information sanningsenligt.

 

I:

Leveranstid
– Leveranstiden lagras individuellt för varje vara.
Nutriop Longevity GmbH strävar efter att förkorta de angivna leveranstiderna, men kan inte garantera att leveranstiden följs.
– Om en beställning görs med varor som har olika leveranstider kommer leveransen att ske som en komplett försändelse. I brådskande fall kan delleveranser begäras skriftligen eller per telefon. I detta fall förbehåller vi oss rätten att betala extra kostnader.

 

AV:

leveranstid
– Leveranstiden lagras individuellt för varje vara.
Kanela AG strävar efter att hålla sig inom de angivna leveranstiderna, men kan inte garantera att leveranstiden följs.
– Om en beställning görs med varor som har olika leveranstider kommer leveransen att ske som en komplett försändelse. I brådskande fall kan delleveranser begäras skriftligen eller per telefon. I detta fall förblir ytterligare kostnader reserverade.

 

 

 

IN: ANSVARSFRISKRIVNING
SV: FRISKRIVNING

I:
1. INNEHÅLL I ONLINE-ERBJUDANDET
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, riktighet och fullständighet av informationen på dessa sidor. Ansvarskrav mot författaren av dessa sidor avseende materiella eller immateriella skador och orsakade av användning eller utebliven användning av den tillhandahållna informationen eller felaktig och ofullständig information är uteslutna i den mån det inte föreligger något påvisbart fel från författarens sida eller grov vårdslöshet tillgängliga. Alla erbjudanden är gratis och icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sina sidor eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller helt avbryta publiceringen.

AV: 

1. INNEHÅLL I ONLINE-ERBJUDANDET
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, riktighet eller fullständighet av informationen på dessa sidor. Ansvarskrav mot författaren av dessa sidor som avser materiella eller immateriella skador orsakade av användning eller utebliven användning av den tillhandahållna informationen eller felaktig och ofullständig information är i allmänhet uteslutna, såvida det inte föreligger påvisbar uppsåtlig eller grov vårdslöshet från författarens sida tillgängliga. Alla erbjudanden är gratis och icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sina sidor eller hela erbjudandet utan särskilt meddelande eller att tillfälligt eller helt stoppa publiceringen.


I:
2. REFERENSER OCH HYPERLÄNKAR
En ansvarsskyldighet för direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("länkar"), som inte ligger inom författarens ansvarsområde, skulle träda i kraft endast om författaren kände till innehållet och det skulle vara tekniskt genomförbart och rimligt. att använda webbplatsen förhindra fall av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde urskiljas på de länkade webbplatserna när länkarna skapades. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande eller framtida designen, innehållet som presenteras eller författarskapet till de länkade sidorna. Av denna anledning tar författaren avstånd från allt innehåll på de länkade sidorna som ändrades efter att länken sattes. Detta uttalande förblir giltigt för alla länkar och referenser som finns på vår egen webbplats samt för externa poster i gästböcker och e-postlistor som skapats av författaren. För allt olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för eventuell skada som uppstår efter användning eller utebliven användning av sådan information, ligger ansvaret enbart på leverantören av den sida som hänvisades till.

AV:

2. REFERENSER OCH HYPERLÄNKAR
En ansvarsskyldighet för direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("länkar") som inte ligger inom författarens ansvarsområde skulle träda i kraft endast om författaren har kunskap om innehållet och det skulle vara tekniskt genomförbart och rimligt att använda it För att förhindra förekomsten av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna skapades, kunde inget olagligt innehåll kännas igen på de länkade sidorna. Författaren har inget inflytande på den nuvarande eller framtida designen, innehållet som visas eller författarskapet för de länkade sidorna. Av denna anledning tar författaren avstånd från allt innehåll på de länkade sidorna som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande förblir giltigt för alla länkar och referenser som finns på vår egen webbplats samt för externa poster i gästböcker och e-postlistor som skapats av författaren. Ansvaret ligger enbart på leverantören av sidan som hänvisades till för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för eventuell skada som uppstår på grund av användning eller utebliven användning av sådan information.

 
I:

3. COPYRIGHT OCH VARUMÄRKESRÄTTIGHETER
Författaren säkerställer att upphovsrätten till de bilder, ljud, videoscener och texter som används iakttas i alla publikationer, att egenskapade bilder, ljud, videoscener och texter används eller att licensfria bilder, ljud, videoscener och texter används. Om skyddade varumärken och varumärken används inom interneterbjudandet eller eventuellt namngivna av tredje part, omfattas dessa utan undantag av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerad ägares äganderätt. På grund av den enda namngivningen kan slutsatsen inte dras att dessa varumärken inte är skyddade av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade och egenutvecklade objekt förblir enbart hos sidans författare.

AV:

3. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKESLAG
Författaren säkerställer att upphovsrätten till de bilder, ljud, videoscener och texter som används iakttas i alla publikationer, att egenskapade bilder, ljud, videoscener och texter används eller att licensfria bilder, ljud, videoscener och texter används. Om skyddade varumärken och varumärken används inom interneterbjudandet eller, vid behov, nämns av tredje part, omfattas de, utan undantag, av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerade ägares äganderätt. Baserat på deras enda omnämnande kan det inte dras slutsatsen att dessa varumärken inte är skyddade av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade och egenutvecklade objekt förblir uteslutande hos webbplatsens författare. Reproduktion och användning av dessa bilder, ljud, videoscener och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från författaren.

 
I:

4. DATASKYDD
Om det inom onlineerbjudandet erbjuds möjligheter att ange personliga eller affärsmässiga uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) sker detta uttryckligen på frivillig basis från användarens sida.
 

AV:

4. SEKRETESS
Om onlineerbjudandet erbjuder möjligheter att ange personlig eller affärsinformation (e-postadresser, namn, adresser) görs detta uttryckligen på frivillig basis av användaren.


I:

5. JURIDISK GILTIGHET AV DENNA FRISKRIVNING
Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av onlineerbjudandet från vilket hänvisning gjordes till dessa sidor. Om enskilda avsnitt eller formuleringar av denna text inte längre motsvarar den tillämpliga rättsliga situationen eller är ofullständiga förblir alla andra delar av dokumentet opåverkade vad gäller deras innehåll och giltighet.

AV:

5. RÄTTSLIG EFFEKT AV DENNA FRISKRIVNING
Denna ansvarsfriskrivning ska ses som en del av onlineerbjudandet från vilket hänvisning gjordes till dessa sidor. Om enskilda avsnitt eller formuleringar av denna text inte längre motsvarar den tillämpliga rättsliga situationen eller inte är fullständiga, förblir alla andra delar av dokumentet opåverkade med avseende på deras innehåll och giltighet.

I:

6. GOOGLE ANALYTIK
«Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. («Google»). Google Analytics använder så kallade «cookies», textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part, om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.» Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.» Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.» 

AV:

6. GOOGLE ANALYTIK
«Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google") Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analys av din användning av webbplatsen. . Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktionerna på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av de uppgifter som samlas in om dig av Google på det sätt och för det ändamål som beskrivs ovan.»

 

I:

 

Kontaktinformation : Våra kontaktuppgifter är följande:
Företagsnamn: Nutriop Longevity GmbH, Rathausstrasse 14, 6340 Baar, Schweiz. 
Allmän e-post: admin @ nutriop.ch
Telefonnummer: +41 (0)61 202 03 32

 

AV:

Kontaktuppgifter: Våra kontaktuppgifter är följande:

Företagsnamn: Nutriop Longevity GmbHRathausstrasse 14,

6340 Baar, Schweiz. 

Allmän e-post: admin @ nutriop.ch
Telefonnummer: +41 (0)61 202 03 32

Tillagd i varukorgen!
Spendera $x för att låsa upp gratis frakt Fri frakt när du beställer över XX Du har kvalificerat dig för gratis frakt Spendera $x för att låsa upp gratis frakt Du har uppnått fri frakt Gratis frakt för över $x till Fri frakt över $x till You Have Achieved Free Shipping Fri frakt när du beställer över XX Du har kvalificerat dig för gratis frakt